GDPR – Informace o zpracování
osobních údajů v Entrance Gallery

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak v Entrance Gallery zpracováváme osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související. Snažili jsme se, aby byly co nejsrozumitelnější a kdyby Vám nebylo něco jasné, rádi Vám jakoukoliv část či pojem vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je náš spolek:

Entrance Gallery
Markétská 28/1
169 01 Praha 6 – Břevnov
entrancegallery@outlook.com
www.entrancegallery.com

Kontaktní osobou Entrance Gallery, na kterou se můžete obracet se všemi otázkami, připomínkami a žádostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů, je:

Barbora Zachovalová
Vedení galerie
+420 776 835 842

Entrance Gallery
Xaveriova 1688/46
150 00 Praha 5
IČO: 27010287
entrancegallery@outlook.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, aby Entrance Gallery vůbec mohla fungovat a naplňovat svůj účel – tedy zpřístupňovat veřejnosti současné umění a uměleckou tvorbou.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Entrance Gallery. Takovými našimi oprávněnými zájmy jsou:

  • Vedení evidence ohledně výstav, přednášek a kurzů a připravených studií či podobných výstupů, která může zahrnovat i Vaše osobní údaje.
  • Obesílaní pozvánek pro připravované výstavy, přednášky nebo wokshopy.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli. Takovými údaji jsou zejména Vaše:

  • jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa),
  • další osobní údaje, které nám poskytnete,
  • číslo, které k Vašim údajům připojíme v naší interní evidenci.

V souvislosti s činností naší galerie se může stát, že nám poskytnete i Vaše citlivé osobní údaje (zejména údaje o Vašich politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně o Vašem zdravotním stavu). Takové údaje zásadně nezpracováváme.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni nám dostupných prostředků. K uchování Vašich dat používáme jen služby, kterým věříme, a platí u nás přísná pravidla, určující, který náš člen či zaměstnanec má přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

V rámci fungování Entrance Gallery nemohou nastat případy, kdy Vaše osobní údaje poskytneme někomu dalšímu.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

Více informací o fungování Entrance Gallery naleznete na: entrancegallery.com S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu Entrance Gallery, kterou je:

Barbora Zachovalová
Vedení galerie
+420 776 835 842

Entrance Gallery
Xaveriova 1688/46
150 00 Praha 5
IČO: 27010287
entrancegallery@outlook.com